A jelen honlapot  Kiss Gabriella egyéni vállalkozó, mint szerződött partnerei megbízottja és képviselője, a szerződött partnerei által nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban együtt: “Szolgáltatás” vagy “Ajánlat”) értékesítése érdekében működteti.

 1. Az Általános Vásárlási Feltételek célja

Az Általános Vásárlási Feltétek (a továbbiakban: “ÁVF”) célja, hogy meghatározza Kiss Gabriella egyéni vállalkozó., mint cooltourclub.hu  alatt elérhető weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, egyben mint szerződött partnerei megbízottja és meghatalmazottja (továbbiakban: “Szolgáltató”), a Szerződött partner és a Szolgáltatás Felhasználója (továbbiakban: “Felhasználó”) közötti jogviszonyt, illetőleg annak tartalmáról egyúttal jelen ÁVF útján tájékoztassa a Felhasználót. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy a honlapon megjelenő Ajánlatok vonatkozásában a Szolgáltató szerződött partnerei szerződést kötöttek és megbízták Szolgáltatót arra, hogy nevükben a jelen ÁVF alapján a Szolgáltatások értékesítésének elősegítsége érdekében ajánlataikat, hirdetéseiket megjelenítse, így a jelen ÁVF-ben foglalt, szerződött partnerekre vonatkozó ajánlatokat, rendelkezéseket a Szolgáltató, mint az egyes szerződött partnerek meghatalmazottja teszi közzé. Mindezek alapján a jelen ÁVF alapján és tartalma szerint szerződés a szerződött partner (a továbbiakban, mint “Szerződött partner” vagy “Vállalkozás”) és a Felhasználó között jön létre. (Vállalkozás és Felhasználó a továbbiakban együtt: “Felek”) A megrendeléssel a Felhasználó elismeri, hogy az ÁVF –ben írtakat megismerte, áttanulmányozta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁVF célja továbbá, hogy meghatározza, és szabályozza az alapvető adatvédelmi kérdéseket, melyek a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan felmerülnek. A Felhasználó kötelessége és felelőssége, hogy az oldal használata, a Szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az ÁVF-et, mert ennek elmaradása nem jelenti azt, hogy az ÁVF-ben foglaltak ne lennének irányadóak a felek jogviszonyára. Az ÁVF ezen felül tájékoztatást nyújt a honlap működéséről a honlap azon érdeklődő látogatói számára is, akik nem válnak Felhasználóvá.

 1. Az ÁVF hatálya

Az ÁVF kiterjed valamennyi a honlap által nyújtott Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Szolgáltató az ÁVF változtatásának jogát fenntartja, az ÁVF legfrissebb változata a nyitólapon elhelyezett ‘Általános Vásárlási Feltételek’ linkre kattintva érhető el. A Felek megállapodnak, hogy az ÁVF változásairól a Szolgáltató külön értesítést nem küld, és nem tesz közzé, az ÁVF aktuális állapotát a Felhasználónak kell figyelemmel kísérnie. Az adott megrendelésre a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁVF rendelkezései vonatkoznak.

 1. A honlapon használt alapfogalmak

Vásárlás: a Szolgáltatás igénybevétele az Elküldés gombra kattintva
Regisztráció: felhasználói fiók létesítése, az egyszerűbb vásárlási folyamat céljából
Szerződött partner vagy Vállalkozás: a honlap által közzétett ajánlatok biztosítója. Az egyes Vállalkozások neve, székhelye, üzleti tevékenységének helye, panaszkezelési címe, e-mail címe az ÁVF-ben szerepel.
Honlap: a www.cooltourclub.hu
Ár: A szolgáltatás (bruttó) végfelhasználói ára.

 1. A Szolgáltatás igénybevétele

A honlap szerkezete szerint regisztráció nélkül is szabadon megtekinthetőek és megrendelhetők a közzétett ajánlatok. Regisztráció esetén a Felhasználó által megadott felhasználónév és jelszó – melyet a Szolgáltató bizalmas információként kezel, az ÁVF alapján létrejött szerződés teljesítésében résztvevőkön kívül harmadik személynek nem ad át – titokban maradása a Felhasználó kizárólagos kötelessége, és felelőssége. A személyes adatok megadása a sikeres regisztrációhoz szükséges. A regisztrációhoz/vásárláshoz megadott személyes adatoknak a személyazonosító okmányban/cégkivonatban írtakkal egyezőnek kell lenniük, mely a Felhasználó kizárólagos felelőssége, csakúgy, mint a megadott adatok helyességének ellenőrzése. Az adott megrendeléshez elküldött adatai az elküldést megelőzően javíthatóak, az elküldést követően azonban arra már csak e-mailben vagy telefonon van erre lehetőség, legkésőbb a szolgáltatást igénybevételére jogosító dokumentumok (például  jegy) átvételéig.  A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott hibás adatokból eredő téves, vagy hibás teljesítésért. Annak érdekében, hogy a segítségnyújtás a szállító hozzáférési szabályai szerint igénybe vehető  legyen, annak utasításait kell követni.

Az azonosító (e-mail cím) és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a Megrendelés során. A sikeres regisztráció a Megrendelés valamennyi jogszabályi és egyéb feltételeinek elfogadását is jelenti. A sikeres regisztrációról a Felhasználó elektronikus visszaigazolást kap. A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni, és a Szolgáltatást igénybe venni. A Felhasználó jogosult eldönteni, hogy Megrendelése során regisztrál-e. A regisztráció lehetőségét minden Megrendelés alkalmával felajánlhatja a rendszer. A belépéshez szükséges felhasználónév a Felhasználó e-mail címe, jelszava pedig egy általa megadott jelszó.
A Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételekkel teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

 • a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató és a Vállalkozás jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁVF betartása mellett használható;
 • tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Honlap rendeltetésszerű működtetését;
 • tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Honlap rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.
 1. A rendelés menete

5.1. Az ajánlat kiválasztása

Az Ajánlat kiválasztása adatlapokon elhelyezett RENDELÉS vagy KAPCSOLATFELVÉTEL gombokra kattintással történik meg. A RENDELÉS gombra kattintva a Felhasználó automatikusan a megrendelői adatlapra jut.
Az ajánlat adatlapon lehet nyomon követni a mindenkori Ajánlat(ok) lényeges tulajdonságait, így különösen az Ajánlatért fizetendő árat.

5.2. A Megrendelés

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a honlapon található Szolgáltatás megrendelése minden egyes megrendelés esetén fizetési kötelezettsége keletkezik a Felhasználó oldalán. A Felhasználó a Szolgáltatásért ellenszolgáltatást (vételárat, továbbá kézbesítései költséget) fizet. A Felhasználó megrendelését a megrendelői adatlap kitöltésével vagy e-mailben, telefonon teheti meg. A sikeres megrendeléshez a személyes adatain túl meg kell és meg kell adnia a fizetés módját, az átvétel helyét, kézbesítés esetén a szállítási címet.  Az esetleges adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően lehet ellenőrizni, és javítani a megfelelő mezők egyszerű módosításával, illetve e-mail vagy telefon útján a Szolgáltatónál. Az adatbeviteli hibák szükség szerinti javítását követően a Felhasználó a MEGRENDELEM gombra kattintva teheti véglegessé rendelését. A Szerződés a megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezésével köttetik meg. A fizetési kötelezettség azonban legkorábban akkortól áll fenn, amikor a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon visszaigazolta a megrendelés teljesíthetőségét. Ha a Megrendelés nem teljesíthető és/vagy a felkínált alternatíva a Felhasználónak nem elfogadható, úgy fizetési kötelezettség nem keletkezik.

5.3 A Szolgáltatás kifizetése

Megrendeléséhez kapcsolódóan – a Szolgáltatás tárgyától függően – 2 féle fizetési mód igénybevételére van lehetőség. Ez lehet készpénzzel történő, vagy banki átutalással történő fizetés. Az Ajánlat, és a Vállalkozás igénye alapján a fizetési módok köre szűkülhet, mely tényt a jelen ÁVF elfogadásával Felhasználó elfogad. Megrendelés esetén két  munkanapon belül e-mailben értesítjük a Felhasználót a megadott e-mail címen a megrendelése teljesíthetőségéről, valamint arról, hogy az ajánlat a számára milyen fizetési határidővel érhető el. A fizetési határidő elmulasztását a Szolgáltató elállásnak tekinti a Felhasználó részéről. A szolgáltatás igénybevételére jogosító dokumentumok átadása/kiküldése minden esetben a fizetést követően történik meg, kivéve ha a felek egyedileg erről másképp egyeznek meg.  Felhasználó vállalja, hogy az általa megvásárolt szolgáltatás kifizetéséről és átvételéről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.
A szolgáltatás igénybevételére jogosító dokumentumok kiszállítása mindig a Vállalkozáson keresztül történik.

 1. Elállás a megrendeléstől

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a fogyasztó Felhasználót internetes megrendelés esetén. A szolgáltatás igénybevételére jogosító okmányok átvételét követően az elállás feltételeit az igénybe venni szándékozott szolgáltató vásárlási, illetve szállítási feltételei tartalmazzák, melyekre www.colltourclub.hu oldalról közvetlen link mutat.

 1. Felelősség, Szavatosság, Jótállás

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó,
 • a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

A Szolgáltató elérhetővé teszi az adott szolgáltatásra vonatkozóan rendelkezésére álló valamennyi információt. Az Ajánlatok bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék forgalmazója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató törekszik arra, hogy Szerződött partnerei között csak megbízható partnerek szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Egyéb rendelkezések

Az ÁVF elfogadásával, a leadott megrendelés megérkezésével a Vállalkozás és a Felhasználó között létrejön a szerződés a Szolgáltatás értékesítésére (a továbbiakban, mint “Szerződés”). A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés határozott időtartamra, a szolgáltatás igénybevételére jogosító dokumentumok átadásáig terjedő időtartamra jön létre. A Vállalkozás és a Felhasználó között a jelen ÁVF alapján létrejött Szerződés megszűnik:

a teljesítéssel;

a 6. pont szerint elállási jog Felhasználó általi gyakorlása esetén;

a Felhasználó halálával; a Szolgáltatás megszűnésével;

Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.
A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó.
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a fogyasztó Felhasználó és a Vállalkozás közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek békés, bírósági eljáráson kívüli rendezésére a fogyasztó Felhasználó lakóhelye szerint illetés megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is igénybe veheti.
A 2001. évi CVIII. törvény 5. § alapján a Szolgáltató és Vállalkozás az alábbiakról tájékoztatja a Felhasználót.
Az ÁVF a www.cooltourclub.hu  honlapon kerül közzétételre.
A Szerződés írásba foglalt Szerződésnek minősül, a Szerződést sem a Szolgáltató, sem a Vállalkozás nem iktatja.
A szerződéskötés nyelve a magyar.
A Vállalkozás nem tartozik magatartási kódex hatálya alá.

 9.Adatvédelem

A Vállalkozás és a Szolgáltató a jelen weboldal használatához kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást nyújtja.

 1.  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása az alábbiak maradéktalan teljesülése érdekében:
– a Vállalkozás és az Felhasználó közötti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése;
– az Felhasználó véleményének megkérdezése a termékekről és szolgáltatásokról;
– tájékoztatás az oldal használatával és lehetőségeivel kapcsolatban;
– a működési hibák hatékony elhárítása.

2.2.A Vállalkozás és a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat elsődlegesen a Felhasználó és a Vállalkozás között létrejött szerződések teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés tartama a létrejött szerződések teljesítése. A Felhasználó által megadott személyes adatokat a Vállalkozás és a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag az Felhasználó előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja. A jelen ÁVF elfogadása egyúttal a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó engedély megadásának, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásnak is minősül. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed, amelyet a Felhasználó írásban bármikor megtehet. A Szolgáltató jogosult valamennyi Felhasználó részére (a megadott személyes adatok felhasználásával) információkat küldeni a weboldal működésével, annak változásával kapcsolatban.

 1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, MEGADÁSA, MEGTEKINTÉSE, MÓDOSÍTÁSA
  3.1.A Vállalkozás és a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználóit, hogy személyes adataikat a Vállalkozás és a Szolgáltató, mint adatkezelő bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
  3.2A Felhasználó személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, hozzájáruláson alapuló, a Vállalkozás és a Szolgáltató a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.
  3.3. A Felhasználó a Szolgáltató weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások (például: rendelés), amelyek igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos adatok regisztráció keretében történő megadása, kezelése. A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben külön jelöltek.
  3.4.  A Felhasználó a regisztráció során megadott és ennek alapján az üzemeltető által tárolt személyes adatait bármikor, korlátozás nélkül megtekintheti.
  3.5.   A Vállalkozás és a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó módosítsa a regisztráció során megadott személyes adatait azok megváltozása esetén. Mindezt megteheti az info@sinenvagyunk.hu e-mail címen.
 2. SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE
  A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra is, hogy a Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatainak törlését kérje az cooltourclub.hu  e-mail címen. A törlésre irányuló kérelmet a Szolgáltató – további akadály fennállása hiányában – teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül. A Vállalkozás és a Szolgáltató tájékoztatja Felhasználóit, hogy valamennyi személyes adatot, melynek felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását, törlésre irányuló kérelmét követően is kezelheti. A Vállalkozás felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy valamennyi – hozzájárulás alapján – tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában öt évig megőrzi. A Felhasználók adatait abban az esetben, ha öt évig nem lépnek be a weblap felületére, a Szolgáltató automatikusan törli, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisíti. A Vállalkozás ezen felül törlésre irányuló kérelem ellenére is megőrzi aktív formában azokat a személyes adatokat, melyek a weblap igénybe vételéhez kapcsolódó követelés behajtásához szükséges.
 3.  A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE
  5.1.A Vállalkozás és a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait minden esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és hozzájárulásnak megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek – jelen nyilatkozatban foglalt kivétellel – nem adja ki.

5.2.A megrendelés elküldésével a személyes adatoknak a csomagszállító cég irányába történő esetleges továbbításához a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. A Vállalkozás a Felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

5.3. Amennyiben a Vállalkozás és a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi, illetve az oldal használata során kárt okoz, úgy megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személy személyazonosságának megállapításában.

 1.   AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT ADATOK BIZTONSÁGA
  6.1.A Vállalkozás és a Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy személyes adatait és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, arra csak ____ jogosult, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, továbbá adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.
  6.2A Vállalkozás és a Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsem. misüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. A Vállalkozás és a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.
 2.  JOGORVOSLAT
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A Felhasználó ezen felül jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat –választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

8.KAPCSOLATFELVÉTEL
A Vállalkozás és a Szolgáltató számára fontos, hogy mit gondolnak az Felhasználók szolgáltatásairól és irányelveiről, ezért örömmel veszi, ha Felhasználói megosztják vele felmerülő kérdéseiket, észrevételeiket. Az adatok védelmére vonatkozó irányelvekkel kapcsolatban a Felhasználó a Vállalkozással, a sikeres megrendelés esetén megküldött visszaigazoló e-mailben szereplő, illetve a Szolgáltatóval, a jelen honlapon szereplő e-mailcímen veheti fel a kapcsolatot.

 1. EGYÉB
  A fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyeknek a számukra szükséges segítséget legalább 48 órával az utazás előtt jelezniük kell. Annak érdekében, hogy a segítségnyújtás a szállító hozzáférési szabályai szerint igénybe vehető legyen, annak utasításait kell követni. Amennyiben lehetséges a szállítók elfogadhatnak rövidebb bejelentési időszakot is.